Abkürzungen der Abonnementgruppen

BR 1 Ballettring 1
BR 2 Ballettring 2
TT Tanztheater
TTZ Tanztheater Spezial
PAS* Pas de deux
MT Musiktheater
S1/S2 Schauspiel
AL 1 Auslese 1
AL 2 Auslese 2
COM 1 Comödie 1
COM 2 Comödie 2
TG 1 Theatergemeinde 1
TG 2 Theatergemeinde 2
TG 3 Theatergemeinde 3
TG 4 Theatergemeinde 4
TG 5 Theatergemeinde 5
TG 6 Theatergemeinde 6
SEN 1* Senioren 1
SEN 2* Senioren 2
SEN 3* Senioren 3
WA Wahlabonnement »6 aus 18«
JA* Jugendabonnement »6 aus 15«
SINF A* Sinfoniekonzert A
SINF B* Sinfoniekonzert B